Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

Câu hỏi 22: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và Điều 15 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn thủ tục thu, chi bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp, kinh phí hỗ trợ học nghề, kinh phí tư vấn, giới thiệu việc làm theo Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh và theo quy định của pháp luật.

4. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với những người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5. Dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp, chi phí hỗ trợ dạy nghề, chi phí hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có thông báo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Định kỳ, hàng năm trước ngày 15 tháng 01 báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện thu , chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong năm trước. Định kỳ 06 tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm, báo cáo Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện thu , chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

7. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luẩ.

9. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán về bảo hiểm thất nghiệp.

10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm thất nghiệp; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

11. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

12. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu vủa cơ quan có thẩm quyền.

13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền.

14. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 36Theo tuần: 214Theo tháng: 2009