Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Lĩnh vực

Giao dịch điện tử

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg gửi đến Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN đã lựa chọn

Bước 2: Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được tờ khai của người sử dụng lao động, tổ chức I-VAN gửi tờ khai đến cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo lý do cho Tổ chức I-VAN.

Bước 4: Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho người sử dụng lao động

Cách thức thực hiện

Thực hiện qua Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN được người sử dụng lao động lựa chọn

Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của người sử dụng lao động, BHXH Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.

Đối tượng thực hiện TTHC

Người sử dụng lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận việc đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật;

b) Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CPP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hiển thị # 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 12Theo tuần: 279Theo tháng: 1794