Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

GIAO DỰ TOÁN VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

In

Ngày 02/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2018; Theo đó năm 2018, tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT là 812.311 triệu đồng (bao gồm số chi KCB cho bệnh nhân đi KCB tại tỉnh và đi KCB tại địa phương khác). Ngày 13/3/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành văn bản số 804/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH BHXH Việt Nam tại văn bản số 804/BHXH-CSYT nêu trên, ngày 17/4/2018, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Y tế, Sở tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí KCB  BHYT năm 2017, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá các yếu tố tác động làm tăng, giảm chi KCB BHYT trong năm 2018 chung của tỉnh và riêng của từng cơ sở KCB làm cơ sở để xây dựng, phân bổ nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2018, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ra quyết định giao dự toán chi KCB BHYT chi tiết đến từng cơ sở KCB

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 46/QĐ-BHXH về việc giao dự toán chi KCB BHYT năm 2018 chi tiết cho từng cơ sở KCB. Theo đó UBND tỉnh Lâm Đồng  chỉ đạo:

1. BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện thông báo dự toán chi tiết kinh phí KCB BHYT năm 2018 cho từng cơ sở KCB trên địa bàn, đồng thời theo dõi và phối hợp chỉ đạo thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 đạt hiệu quả. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Y tế và Sở tài chính tỉnh Lâm Đồng, ngày 06/6/2018, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 780/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo dự toán và thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 chi tiết đến từng cơ sở KCB bao gồm:

- Số chi KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB;

- Số chi KCB BHYT đa tuyến đến;

- Số chi KCB BHYT đa tuyến đi nội tỉnh, ngoại tỉnh.

Để sử dụng quỹ KCB BHYT an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người bệnh và thực hiện cân đối quỹ BHYT. Trên cơ sở nguồn kinh phí KCB BHYT được giao, các cơ sở KCB phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng ngay kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 nêu trên. Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với từng cơ sở y tế để đảm bảo việc sử dụng quỹ an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của địa phương được Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện công tác KCB BHYT; hướng dẫn sử dụng quỹ KCB BHYT đúng quy định; kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất các giải pháp xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; xây dựng các giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT báo cáo UBND tỉnh, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra đột xuất, chuyển cơ quan điều tra những cơ sở KCB và cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện: Chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện dự toán chi KCB được giao năm 2018 đạt hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện và thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng công tác KCB cho người có thẻ BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT; chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Kiểm tra hiệu quả công tác KCB BHYT của các cơ sở KCB trên địa bàn theo phân cấp quản lý, nhất là các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tăng cường kiểm soát tình hình KCB thông tuyến, quản lý số lượt KCB nội, ngoại trú, số bệnh nhân chuyển tuyến; quản lý về chi phí bình quân lượt KCB nội, ngoại trú. Hằng quý có phân tích, đánh giá nguyên nhân gia tăng chi phí KCB, tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT để kịp thời đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm cân đối được nguồn quỹ KCB BHYT được giao.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nội dung nâng cao tinh thần phục vụ và chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu KCB của người dân; tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao phục vụ người bệnh tại chỗ, giảm thiểu người bệnh phải chuyển tuyến KCB. Lựa chọn, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế phù hợp với tình trạng bệnh lý nhằm mục đích sử dụng quỹ KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT như: Hoàn thiện phần mềm quản lý bệnh viện, cập nhật và chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT lên Hệ thống thông tin giám định ngay sau khi bệnh nhân ra viện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời cung cấp thông tin quản lý thông tuyến, tra cứu lịch sử KCB BHYT của người bệnh cho các cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH phục vụ cho công tác giám định và chống lạm dụng quỹ KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng cũng như trên toàn quốc nói chung. Thực hiện tra cứu thông tin về thẻ BHYT và lịch sử KCB của người có thẻ BHYT đến KCB trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Dựa trên kết quả tra cứu, cơ sở KCB BHYT tiến hành các chỉ định điều trị và thanh toán chi phí KCB BHYT cho người bệnh hợp lý, tránh tình trạng chỉ định chẩn đoán trùng lặp gây lãng phí, thất thoát nguồn quỹ KCB BHYT.

Thực hiện tốt công tác đấu thầu và cung ứng thuốc theo đúng quy định. Hạn chế sử dụng thuốc biệt dược, thuốc có giá thành cao, thuốc hỗ trợ, thuốc thành phẩm y học cổ truyền, tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước.

3. Sở Tài chính chuyển đủ, kịp thời kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách theo quy định.

4. Giám đốc các cơ sở KCB BHYT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT được giao đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định sử dụng thuốc, cận lâm sàng và các dịch vụ kỹ thuật. Kịp thời trích chuyển dữ liệu chi phí KCB BHYT hằng ngày lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 về Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Phạm Hạnh

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346802
Hôm nay: 8Theo tuần: 177Theo tháng: 1014