Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

BHXH tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn hỗ trợ thêm 20% mức đóng đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015

In

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho BHXH tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT trong vòng 6 tháng cho HSSV tham gia BHYT, nâng mức hỗ trợ đối với HSSV lên thành 50% (trong đó 30% của ngân sách nhà nước hỗ trợ và 20% từ nguồn quỹ BHYT kết dư năm 2015).

Như vậy, HSSV chưa có thẻ BHYT, khi mua thẻ mua thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ thêm 20%  mức đóng bảo hiểm y tế cho 6 tháng đối với học sinh, sinh viên hiện chưa mua thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn quỹ kết dư bảo hiểm y tế năm 2015 (ngoài 30% ngân sách nhà nước đã hỗ trợ theo quy định tại Khoản  2, Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP) cụ thể:

Trường hợp học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày 01/01/2017 mà chưa có thẻ BHYT năm 2016 thì nhà trường mua thẻ của học sinh, sinh viên (HSSV) từ tháng 12/2016 thực hiện như sau:

Số tiền HSSV thực đóng = số tiền phải đóng theo giá trị của thẻ BHYT (năm 2017) – Số tiền được hỗ trợ thêm 20% từ quỹ kết dư BHYT năm 2015 sau khi đã trừ đi số tiền phải đóng để mua thẻ BHYT của tháng 12/2016.

Ví dụ: Học sinh A mua thẻ BHYT cho năm 2017 (có giá trị từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) nhưng HSSV chưa tham gia BHYT năm 2016 thì số tiền phải đóng như sau:

- Tổng số tiền phải đóng để mua thẻ năm 2017 là 457.380 đ (1.210.000 đ x 4.5% x 12 tháng x 70%).

- Số tiền được hỗ trợ thêm 20% trong vòng 6 tháng từ quỹ kết dư BHYT năm 2015 là 65.340 đồng (1.210.000 đ x 4.5% x 20% x 6 tháng).

- Số tiền mua thẻ BHYT cho tháng 12/2016 là 38.115 đ (1.210.000 đ x 4,5% x 70% x 1 tháng).

- Số tiền hỗ trợ thêm 20% từ Quỹ BHYT kết dư còn lại sau khi đã đóng BHYT cho tháng 12/2016 là 27.225 đồng (65.340 đ– 38.115 đ).

Tổng số tiền học sinh A thực đóng là 430.155 đ (457.380 đ – 27.225 đ).

Thẻ BHYT của Học sinh, sinh viên A sẽ có giá trị sử dụng từ 01/12/2016 đến 31/12/2017.

Đối với HSSV đã có thẻ BHYT đến hết năm 2016 tham gia BHYT HSSV năm 2017 có giá trị thẻ 6 tháng trở lên sẽ đóng số tiền như sau:

Số tiền phải đóng theo giá trị thẻ – 65.340 đồng.

Ví dụ: Học sinh B đã có thẻ BHYT đến hết năm 2016 tham gia BHYT HSSV năm 2017 có giá trị thẻ kể từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 sẽ đóng số tiền như sau:

- Tổng số tiền phải đóng để mua thẻ năm 2017 là 457.380 đ (1.210.000 đ x 4.5% x 12 tháng x 70%).

- Số tiền được hỗ trợ thêm 20% trong vòng 6 tháng từ quỹ kết dư BHYT năm 2015 là 65.340 đồng (1.210.000 đ x 4.5% x 20% x 6 tháng).

Tổng số tiền HSSV A thực đóng là 392.040 đ (457.380đ - 65.340đ).

Thời gian thực hiện: Tổ chức thu tiền và lập danh sách cấp thẻ BHYT cho HSSV trước ngày 25/12/2016.

Download văn bản

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 14Theo tuần: 183Theo tháng: 1020